КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Направление: Управление, обучение и развитие на персонала

globilizationКРЕДО Хюман Рисорсинг ЕООД представя стратегически решения за развитие и оптимизиране на системата за управление на човешки ресурси, въз основа на:

• Разработване на длъжностни характеристики
• Разработване на ефективна система за ориентация и интегриране на новоназначени служители
• Разработване на критерии за подбор и оценка на представянето на служителите
• Идентификация на ключови области за развитие на компетенции
• Разработване на ефективни стратегии за мотивация на персонала и управление на таланта